ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Print

 

Με αφορμή την πρόσφατη τροποποίηση του Αθλητικού Νόμου (Ν.2725/1999), το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Δράμας εφιστά την προσοχή των αθλητικών σωματείων στα παρακάτω:

Ειδικότερα, το αθλητικό σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας…….στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Ν.2725/1999, άρθρο 7, παρ.2).

Β) Τα Γυμναστήρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν…….Υπηρεσίες ομαδικής και ατομικής άσκησης……Υπηρεσίες σωματικής ψυχαγωγίας παιδιών και εκμάθησης παραδοσιακών και μοντέρνων χορών…..Υπηρεσίες ειδικής προπονητικής προς επίτευξη αθλητικών επιδόσεων» (ΠΔ 219/2006, άρθρο 2, παρ.1-4).

Γ) Ως αθλητική σχολή νοείται κάθε εκπαιδευτική μονάδα που έχει σκοπό την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν και οι προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων (αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7, παρ.2 ν,2725/199….η άδεια ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια (ΠΔ 219/2006, άρθρο 3-4).

Β) Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης...και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις….η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας (Ν.4479/2017, άρθρο 4, παρ.2, περ.γ).

Γ) Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις). [Ν.4479/τ.Α΄/29-06-2017, άρθρο 5, παρ.3].

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

-   Οι διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/17-06-1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

-   Οι διατάξεις του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2006) «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων».

-   Οι διατάξεις του Ν.4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις».

-   Οι διατάξεις του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/14-03-2019) «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».