Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκτύπωση

 

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ενδιαφέρεται για την ανάθεση για την μηνιαία συντήρηση των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων που λειτουργούν καθημερινά στο διοικητήριο της Π.Ε Δράμας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε - εάν ενδιαφέρεστε- να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά, στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Δράμας, Τμήμα Προμηθειών γραφείο 325, έως και τις 02-02-2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πρωτοκολλημένη  από το γραφείο 305).

Η Οικονομική Προσφορά συνολικής αξίας 6.000,00€ εκ των οποίων το ποσό των 5.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018 από Μάρτιο ως Δεκέμβριο και το ποσό των 1.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019 Ιανουάριο-Φεβρουάριο,  θα αφορά τιμή σε ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή,

Η μηνιαία συντήρηση θα γίνεται και στους τέσσερις (4) ανελκυστήρες που θα λειτουργούν καθημερινά ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Διοικητηρίου. Ο δε έλεγχος της καλής λειτουργίας τους θα γίνεται με τις διατάξεις των Β.Δ. 37/23-12-65, 890/68 και με όσα ορίζει η αρ. ΒΔΑ/ φδ/12550/ 442/7-7-87 απόφασης του Υ.Β.Ε.Γ. (αποστολή σχετικών εντύπων , βιβλίων ελέγχου κ.λ.π.) παρουσία του Τοπαλίδη Αλέξανδρου υπαλλήλου της Π.Ε. Δράμας, δύο φορές το μήνα, ανά 15/νθήμερο, ο οποίος και θα βεβαιώνει την όλη εργασία στο βιβλιάριο ελέγχου και συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα.

Στη συνέχεια θα θεωρείται από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Υπομηχανικό που έχει ορισθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.

Τα υλικά που απαιτούνται για την συντήρηση π.χ. λιπαντικά κ.λ.π. θα βαρύνουν τον συντηρητή η δε αξία των υλικών και εξαρτημάτων που τυχόν θα πρέπει να αντικατασταθούν, λόγω φυσικής φθοράς ή βίαιης χρήσης, θα βαρύνει την Υπηρεσία.

Στην περίπτωση που ο συντηρητής θα υποχρεωθεί να πραγματοποιήσει περισσότερες από τις δύο τακτικές επισκέψεις το μήνα για αποκατάσταση βλάβης κ.λ.π. δεν θα του καταβληθεί καμία πρόσθετη αμοιβή.

Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή σας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

Στον φάκελο θα πρέπει να εσωκλείεται πέραν της οικονομικής προσφοράς, (βάσει νόμου) α) Φορολογική Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική  Ενημερότητα, γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Η πληρωμή του συντηρητή θα γίνεται κάθε μήνα με βάση το τιμολόγιο που θα εκδίδει αυτός και βαρύνει την ΠΕ Δράμας.

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον συντηρητή .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.: 2521351326.

 

 

                                                                                                      Μ.Ε.Π

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε Δράμας

 

 

Χρήστος Λιθηρόπουλος